Szkolenia

Ikona szkoleń

Zakres usług

Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dla pracowników konkretnych firm w zakresie:

 • prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatki lokalne);
 • prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości, międzynarodowe standardy rachunkowości, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej);
 • inne związane z rachunkowością.

Jesteśmy uważnymi obserwatorami, dlatego nasze szkolenia projektujemy w taki sposób, aby zawrzeć w nich pozycje tematyczne najbardziej Państwa nurtujące i problematyczne. Kładziemy duży nacisk na komfortowe warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Dbamy aby grupa szkoleniowa była niewielka, co umożliwia aktywny udział w szkoleniu oraz większą efektywność zajęć.

13.12.2016 (wtorek) mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie

„Inwentaryzacja roczna w praktyce w 2016 roku”, które odbędzie się we Wrocławiu w godzinach od 10 do 15 w siedzibie NOT

Oferta dotycząca szkolenia Inwentaryzacja w formacie PDF jest do pobrania TUTAJ

W przyszłym roku będziemy mieli przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia z następujących tematów (o terminach i miejscach szkoleń pojawi się informacja później):

Prowadzący: Maria Tomczak – biegły rewident

Temat 1: Zamknięcie roku 2016
Temat 2: Podatek dochodowy w podmiotach leczniczych za 2016 rok

Prowadzący: dr Małgorzata Durbajło - Mrowiec

Raport z oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego, program naprawczy a plan restrukturyzacji; nowe wymagania zmienionej ustawy o działalności leczniczej:

 1. Jak sporządzić coroczny raport z oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  1. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej na podstawie obligatoryjnego zestawu wskaźników i systemu punktowego
  2. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na najbliższe trzy lata w obligatoryjnych wskaźnikach
  3. Wymagany opis założeń do prognozy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
  4. Przykładowa struktura raportu
 2. Jak przygotować program naprawczy w przypadku straty netto za dany rok obrotowy
  1. Co powinien zawierać program naprawczy i jaka powinna być jego konstrukcja
  2. Przykładowe działania naprawcze, które może przewidzieć podmiot leczniczy oraz szacowanie nakładów/kosztów oraz przewidywanych efektów działań naprawczych
  3. Harmonogram działań naprawczych
 3. Plan restrukturyzacji
  1. Jakie działania restrukturyzacyjne przewiduje zmieniona ustawa o działalności leczniczej
  2. Aspekty finansowe możliwych działań restrukturyzacyjnych
  3. Zawartość i zasady sporządzania planów restrukturyzacji

Budżetowanie

 1. Budżet, budżet zadaniowy, plan finansowy
 2. Czego chcemy się dowiedzieć z budżetu, np. czy budowa sali bloku operacyjnego będzie/była efektywna?, jakie straty przyniesie/poniósł SOR?, czy wymiana konkretnego typu kardiowertera będzie rentowna?
 3. Co należy budżetować w szpitalach, przychodniach i ich komórkach organizacyjnych: wydatki, koszty, wyniki (przedmiot budżetowania)
 4. Wybór rodzaju budżetu, formy zapisu informacji
 5. Jak podzielić informacje w budżecie aby spełniły nasze oczekiwania informacyjne (strukturalizacja informacji)
 6. Sposoby obliczania kwot ujmowanych w budżetach (metody i algorytmy budżetowania)
 7. Jak dzielić i rejestrować koszty rzeczywiste, aby można było je porównać z budżetami kosztów/wyników oddziałów, pracowni, bloków, procedur medycznych itp.
 8. Analiza odchyleń informacji faktycznej od budżetowanej
 9. Jak wykorzystać wyniki analizy wykonania budżetu w zarzadzaniu szpitalem, przychodnią

Ekonomia menadżerska; jak podejmować optymalne decyzje?

 1. Jakie decyzje podejmuje zarządzający?
 2. Narzędzia matematyczno-statystyczne
 3. Czy wszystkie decyzje mogą być wspomagane narzędziami matematyczno-statystycznymi?
 4. Określ problem, cel, porównaj alternatywne rozwiązania, określ konsekwencje wyboru, dokonaj wyboru, sprawdź wrażliwość decyzji
 5. Analiza marginalna, wielkości krańcowe i przeciętne , maksymalizacja zysku/minimalizacja straty
 6. Analiza punktu krytycznego; planowanie wyniku finansowego i badanie wrażliwości przedsięwzięć
 7. Wartości zaktualizowane
 8. Najważniejsze problemy decyzyjne w przykładach

Jak liczyć koszty procedur medycznych

 1. Koszt procedury medycznej a koszt pacjenta, koszt  JGP
 2. Koszt procedury medycznej na potrzeby zarzadzania; szacunki kosztów zmiennych i stałych
 3. Koszt procedury medycznej jako wynik rozliczenia kosztów rzeczywistych w ramach stosowanego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
 4. Planowane i rzeczywiste koszty procedury medycznej w zalecanym rachunku kosztów
 5. Przykłady szacowania i kalkulacji kosztów procedur medycznych

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym

 1. Regulacje prawne (ustawa o finansach publicznych, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, komunikaty Ministra Finansów)
 2. Czemu i komu ma służyć kontrola zarządcza?
 3. Standardy kontroli zarządczej
 4. Jakie elementy kontroli zarządczej mamy w podmiocie a jakie należy stworzyć od podstaw
 5. Etyka w podmiocie
 6. Wyznaczanie celów
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 9. Cechy kontroli zarządczej
 10. Kto w podmiocie powinien prowadzić kontrolę zarządczą
 11. Jak wdrożyć kontrolę zarządczą
 12. Praktyczne rozwiązania, wzory dokumentacji